Tháng 6 năm 1912 nước Cộng Hòa Trung Hoa xuất bản bộ sách Công Hòa Quốc Giáo Khoa Thư – Tân Quốc Văn 共和國教科書•新國文 (gọi tắt là Tân Quốc Văn) để làm tài liệu dạy ở các lớp tiểu học. Bộ sách này gồm 8 quyển dạy chữ Hán từ đầu, rất dễ học. Nhiều học giả Việt Nam đề nghị nên học theo bộ sách này. 

Trước khi có bộ Tân Quốc Văn, việc dạy và học chữ Hán xưa kia các cụ thường dùng các sách trong bộ Hán Văn Kinh Điển (10 quyển) như liệt kê bên dưới. Bộ sách này giúp ta vừa học chữ vừa học tinh thần của Nho giáo.

Trong trang Tự Học này tôi sẽ lần lượt đưa lên từng bài học của 2 bộ sách trên, một số bài có đưa thêm phần dịch chú đồng thời, một số bài sẽ dịch chú sau. Ngoài ra, phần tóm tắt Văn Phạm và Phụ Lục tôi biên soạn thêm để bổ trợ việc hiểu và viết được chữ Hán.