Bách Gia Tính (họ của trăm nhà) là sách được biên soạn từ thời Bắc Tống chưa rõ tác giả. Lúc đầu chỉ có 411 họ, sau bổ sung thêm thành 505 họ (có tài liệu ghi là 504 họ - khi thống kê lại thấy thiếu một họ
). Trong đó có 445 họ đơn và 60 họ kép.