Thần Đồng Thi là tập thơ có 45 bài dành cho trẻ em do Uông Thù 汪洙, tự Đức Ôn 德温 thời Bắc Tống trước tác. Ông làm theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt Đường Luật. 

Xưa ở nước ta các cụ gọi là Ấu Học Ngũ Ngôn Thi 幼學五言詩. Ngoài 45 bài nói trên, qua sưu tầm thấy có nhiều bài hay nhưng không rõ tác giả. Nay xin thống kê lại, lần lượt cập nhật lên và đặt chung vào tập Ấu Học Ngũ Ngôn Thi này để phân biệt với tập thơ của Uông Thù.

Thần Đồng Thi

 • 45 Xuân du phương thảo địa 春游芳草地,  夏賞綠荷池; 穐鐵黃花酒,  鼕吟白雪詩。 Xuân du phương thảo địa, Hạ thưởng lục hà trì; Thu thiết hoàng hoa tửu, Đông ngâm bạch tuyết thi.
  Được đăng 05:04 2 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn
 • 44 Đạo Viện nghênh tiên khách 道院迎僊客,  書道隱相儒; 庭裁棲鳳竹,  池養化龍魚。 Đạo Viện nghênh tiên khách, Thư đạo ẩn tương nho; Đình tài tê phượng trúc, Trì dưỡng hóa long ngư.
  Được đăng 05:03 2 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn
 • 43 Thi tửu cầm kỳ khách 詩酒琴棋客,  風花雪月天; 有名閑富貴,  無事散神僊。 Thi tửu cầm kỳ khách, Phong hoa tuyết nguyệt thiên; Hữu danh nhàn phú quý, Vô sự tán thần tiên.
  Được đăng 06:02 2 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn
 • 42 Xuân thủy mãn tứ trạch 春水滿泗澤,  夏雲多奇峯; 穐月揚明輝,  鼕嶺秀孤鬆。 Xuân thủy mãn tứ trạch, Hạ vân đa kì phong; Thu nguyệt dương minh huy, Đông lĩnh tú cô tông.
  Được đăng 02:42 24 thg 3, 2014 bởi Lỗ Bình Sơn
 • 41 Cư khả vô quân tử 居可無君子,  交情耐歲寒; 春風頻動處,  日日報平安。 Cư khả vô quân tử, Giao tình nại tuế hàn; Xuân phong tần động xứ, Nhật nhật báo bình an.
  Được đăng 05:00 2 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn
Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 45. Xem nội dung khác »

Ấu học ngũ ngôn thi

 • Thi thư truyền gia bảo 詩書傳家寶, 文章冠世師; 名標龍虎耪, 身到鳳凰池。 Thi thư truyền gia bảo Văn chương quán thế sư; Danh tiêu Long hổ bảng, Thân đáo phượng hoàng trì.
  Được đăng 21:38 5 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn
 • Kim bảng đề danh nhật 金榜蹄名日, 青雲得路時; 文章方顯貴, 天下謁聲知。 Kim bảng đề danh nhật Thanh vân đắc lộ thì; Văn chương phương hiển quý, Thiên hạ yết thanh tri.
  Được đăng 21:35 5 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn
 • Thời trị gia bình hậu 时值嘉平候, 年华又欲催; 江南先得暖, 梅蕊已先开。 Thời trị gia bình hậu,  Niên hoa hựu dục thôi Giang Nam tiên đắc noãn,  Mai tâm dĩ tiên khai. DỊCH XUÔI:Thời khắc đã gần ...
  Được đăng 06:15 9 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn
Hiển thị bài đăng 1 - 3trong tổng số 6. Xem nội dung khác »