THẦN ĐỒNG THI

Tác giả: Uông Thù

Dịch chú: Lỗ Bình Sơn

45 Xuân du phương thảo địa

đăng 03:37 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 05:04 2 thg 6, 2013 ]

春游芳草地, 

夏賞綠荷池;

穐鐵黃花酒, 

鼕吟白雪詩。

Xuân du phương thảo địa,

Hạ thưởng lục hà trì;

Thu thiết hoàng hoa tửu,

Đông ngâm bạch tuyết thi.44 Đạo Viện nghênh tiên khách

đăng 03:36 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 05:03 2 thg 6, 2013 ]

道院迎僊客, 

書道隱相儒;

庭裁棲鳳竹, 

池養化龍魚。

Đạo Viện nghênh tiên khách,

Thư đạo ẩn tương nho;

Đình tài tê phượng trúc,

Trì dưỡng hóa long ngư.43 Thi tửu cầm kỳ khách

đăng 03:35 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 06:02 2 thg 6, 2013 ]

詩酒琴棋客, 

風花雪月天;

有名閑富貴, 

無事散神僊。

Thi tửu cầm kỳ khách,

Phong hoa tuyết nguyệt thiên;

Hữu danh nhàn phú quý,

Vô sự tán thần tiên.42 Xuân thủy mãn tứ trạch

đăng 03:35 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:42 24 thg 3, 2014 ]

春水滿泗澤, 

夏雲多奇峯;

穐月揚明輝, 

鼕嶺秀孤鬆。

Xuân thủy mãn tứ trạch,

Hạ vân đa kì phong;

Thu nguyệt dương minh huy,

Đông lĩnh tú cô tông.41 Cư khả vô quân tử

đăng 03:34 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 05:00 2 thg 6, 2013 ]

居可無君子, 

交情耐歲寒;

春風頻動處, 

日日報平安。

Cư khả vô quân tử,

Giao tình nại tuế hàn;

Xuân phong tần động xứ,

Nhật nhật báo bình an.40 Kha cán như kim thạch

đăng 03:32 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:59 2 thg 6, 2013 ]

柯幹如金石, 

心堅耐歲寒;

平生誰結友, 

宜共竹鬆看。

Kha cán như kim thạch,

Tâm kiên nại tuế hàn;

Bình sinh thùy kết hữu,

Nghi cộng trúc tông khán.39 Tường giác nhất chi mai

đăng 03:31 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:59 2 thg 6, 2013 ]

牆角一枝梅, 

凌寨獨自開;

遙知不是雪, 

惟有暗香來。

Tường giác nhất chi mai,

Lăng trại độc tự khai;

Dao tri bất thị tuyết,

Duy hữu ám hương lai.38 Khuynh quốc tư dung biệt

đăng 03:30 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:58 2 thg 6, 2013 ]

傾國姿容别, 

多開富貴家;

臨軒一賞後, 

輕薄萬韆花。

Khuynh quốc tư dung biệt,

Đa khai phú quý gia;

Lâm hiên nhất thưởng hậu,

Khinh bác vạn thiên hoa.37 Chi chuế sương ba bạch

đăng 03:07 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:57 2 thg 6, 2013 ]

枝綴霜葩白, 

無言笑曉鳳;

清芳誰是侶, 

色閒小桃紅。

Chi chuế sương ba bạch,

Vô ngôn tiếu hiểu phượng;

Thanh phương thùy thị lữ,

Sắc gian tiểu đào hồng.36 Viện lạc trầm trầm hiểu

đăng 03:06 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:56 2 thg 6, 2013 ]

院落沉沉曉, 

花開白雪香;

一枝輕帶雨, 

淚濕貴妃妝。

Viện lạc trầm trầm hiểu,

Hoa khai bạch tuyết hương;

Nhất chi khinh đái vũ,

Lệ thấp quý phi trang.1-10 of 45