03 Học vấn cần trúng đắc

đăng 07:54 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:14 2 thg 6, 2013 ]

學問懃中得, 

螢窗萬卷書;

三鼕今足用, 

誰笑腹空虛。

Học vấn cần trúng đắc,

Huỳnh song vạn quyển thư;

Tam đông kim túc dụng,

Thùy tiếu phúc không hư.


Dịch xuôi:

Học tập phải chuyên cần, hợp cách mới đạt được kết quả,
Đốt đèn đốm ngồi bên cửa sổ học vạn quyển sách.
Ba mùa đông gắng công trôi qua đến nay đã đủ dùng,
Đến lúc đó không ai chê cười ta trong bụng không có gì.
Comments