18 Cung điện triệu nhiễu tủng

đăng 23:11 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:39 2 thg 6, 2013 ]

宮殿召繞聳, 

街衢競物華;

風雲今際會, 

韆古帝王家。

Cung điện triệu nhiễu tủng,

Nhai cù cạnh vật hoa;

Phong vân kim tế hội,

Thiên cổ đế vương gia.Comments