32 Diêm ngoại tam can nhật

đăng 02:24 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:53 2 thg 6, 2013 ]

簷外三竿日, 

新添一線長;

登檯觀氣象, 

雲物喜呈祥。

Diêm ngoại tam can nhật,

Tân thiêm nhất tuyến trường;

Đăng đài quan khí tượng,

Vân vật hỉ trình tường.Comments