33 Đông thiên canh trù tẫn

đăng 02:25 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:53 2 thg 6, 2013 ]

鼕天更籌儘, 

春附鬥柄回;

寒暄一夜隔, 

客鬢兩年催。

Đông thiên canh trù tẫn,

Xuân phụ đấu bính hồi;

Hàn huyên nhất dạ cách,

Khách tấn lưỡng niên thôi.Comments