34 Giải lạc tam thu Diệp

đăng 03:03 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:54 2 thg 6, 2013 ]

解落三穐葉, 

能開二月花;

過江韆尺浪, 

入竹萬桿斜。

Giải lạc tam thu diệp,

Năng khai Nhị Nguyệt hoa;

Quá giang thiên xích lãng,

Nhập trúc vạn ? Tà.Comments