37 Chi chuế sương ba bạch

đăng 03:07 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:57 2 thg 6, 2013 ]

枝綴霜葩白, 

無言笑曉鳳;

清芳誰是侶, 

色閒小桃紅。

Chi chuế sương ba bạch,

Vô ngôn tiếu hiểu phượng;

Thanh phương thùy thị lữ,

Sắc gian tiểu đào hồng.Comments