39 Tường giác nhất chi mai

đăng 03:31 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:59 2 thg 6, 2013 ]

牆角一枝梅, 

凌寨獨自開;

遙知不是雪, 

惟有暗香來。

Tường giác nhất chi mai,

Lăng trại độc tự khai;

Dao tri bất thị tuyết,

Duy hữu ám hương lai.Comments