40 Kha cán như kim thạch

đăng 03:32 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 04:59 2 thg 6, 2013 ]

柯幹如金石, 

心堅耐歲寒;

平生誰結友, 

宜共竹鬆看。

Kha cán như kim thạch,

Tâm kiên nại tuế hàn;

Bình sinh thùy kết hữu,

Nghi cộng trúc tông khán.Comments