41 Cư khả vô quân tử

đăng 03:34 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 05:00 2 thg 6, 2013 ]

居可無君子, 

交情耐歲寒;

春風頻動處, 

日日報平安。

Cư khả vô quân tử,

Giao tình nại tuế hàn;

Xuân phong tần động xứ,

Nhật nhật báo bình an.Comments