42 Xuân thủy mãn tứ trạch

đăng 03:35 31 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:42 24 thg 3, 2014 ]

春水滿泗澤, 

夏雲多奇峯;

穐月揚明輝, 

鼕嶺秀孤鬆。

Xuân thủy mãn tứ trạch,

Hạ vân đa kì phong;

Thu nguyệt dương minh huy,

Đông lĩnh tú cô tông.