Kim bảng đề danh nhật

đăng 10:19 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 21:35 5 thg 6, 2013 ]

金榜蹄名日

青雲得路時

文章方顯貴

天下謁聲知。

Kim bảng đề danh nhật

Thanh vân đắc lộ thì;

Văn chương phương hiển quý,

Thiên hạ yết thanh tri.
Comments