Thất tuế ứng thần đồng

đăng 07:14 30 thg 5, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 21:44 5 thg 6, 2013 ]
1

七歲應神童

天生我狌通

有才朝聖主

何必謁侯公。

Thất tuế ứng thần đồng

Thiên sinh ngã tính thông

Hữu tài triều thánh chúa

Hà tất yết hầu công.

2

七歲神童子

雙殘蕕未梳

腰間縫紫岱

也學帶金魚。

Thất tuế thần đồng tử,

Song tàn do vị sơ;

Yêu gian phùng tử đại.

Giả học đới kim ngư.

3

七歲神童子

詩書六羿通

殿前先射策

紫照拜三公。

Thất tuế thần đồng tử.

Thi thư lục nghệ thông;

Điện tiền tiên xạ sách,

Tử chiếu bái Tam công.

Comments