16 Trung Dung - Đại Học

đăng 08:26 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

作中庸,子思筆;

中不偏,庸不易。

作大學,乃曾子;

自脩齊,至平治。

Tác Trung Dung, Tử Tư bút;

Trung bất thiên, Dung bất dịch.

Tác Đại Học, nãi Tăng Tử;

Tự tu tề, chí bình trị.

  1. Làm nên Trung Dung do Tử Tử chép lại, 
  2. Trung: không lệch; Dung: không đổi. 
  3. Làm nên Đại Học là do Tăng Tử. 
  4. Từ Tu, Tề cho đến Bình, Trị. 

Sách “Trung Dung” thì do ông Tử Tư (Khổng Cấp) làm ra. Trung nghĩa là không lệch, Dung nghĩa là chẳng đổi; Còn sách “Đại học” là của ông Tăng Tử soạn, dạy từ đạo tu thân, tề gia đến đạo trị quốc, bình thiên hạ.

Comments