17 Thi Thư Dịch Lễ Xuân Thu

đăng 08:29 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

孝經通,四書熟;

如六經,始可讀。

詩書易,禮春秋;

號六經,當講求。

Hiếu Kinh thông, Tứ Thư thục;

Như lục kinh, thủy khả độc.

Thi Thư Dịch, Lễ Xuân Thu;

Hiệu lục kinh, đương giảng cầu.

  1. Thuộc Hiếu Kinh, thành thục Tứ Thư 
  2. Như Lục Kinh mới bắt đầu có thể đọc. 
  3. Thi, Thư, Dịch, Lễ và Xuân Thu; 
  4. Gọi là sáu kinh nên tìm hiểu 

Thông sách “Hiếu kinh”, bộ “Tứ thư” đã thuộc rồi mới nên đọc Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Dịch, Kinh Lễ và Kinh Xuân Thu kêu là Lục Kinh, nên giảng tìm lấy nghĩa lý.

Comments