18 Dịch - Thư

đăng 08:32 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 08:35 8 thg 6, 2013 ]

1

2

3

4

有連山,有歸藏;

有周易,三易詳。

有典謨,有訓誥;

有誓命,書之奧。

Hữu Liên Sơn, hữu Quy Tàng,

Hữu Chu Dịch, tam Dịch tường.

Hữu Điển Mô, hữu Huấn Cáo,

Hữu Thệ Mệnh, Thư Chi Áo.

  1. Có Liên Sơn, có Qui Tàng 
  2. Có Chu Dịch nên tường tận ba kinh Dịch này 
  3. Có Điển, Mô; có Huấn, Cáo 
  4. Có Thệ, Mệnh đều hàm nghĩa sâu xa 

Liên sơn, Qui tàng và Chu dịch là ba bộ Kinh Dịch nên hiểu rõ. Kinh Thư thì có những thiên: Điển, Mô, Huấn, Cáo, Thệ, Mệnh chứa đựng nghĩa sâu xa.

Comments