19 Lễ Kí

đăng 08:35 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

我周公,作周禮;

著六官,存治體。

大小戴,注禮記;

述聖言,禮樂備。

Ngã Chu Công, tác Chu Lễ;

Trước lục quan, tồn trị thể.

Đại Tiểu Đái, chú Lễ Kí;

Thuật thánh ngôn, lễ nhạc bị.

  1. Ông Chu Công làm sách Chu Lễ 
  2. Đặt sáu loại quan, bảo tồn và sửa trị chính thể 
  3. Đại Đái và Tiểu Đái chú giả sách Lễ Ký 
  4. Thuật lời dạy của thánh nhân, đầy đủ lễ nhạc. 

Ông Chu Công Đán làm kinh Chu Lễ, đặt ra sáu chức quan để giữ gìn thể thống trị nước. Hai ông Đại Đái (Đái Đức) và Tiểu Đái (Đái Thánh) chú nghĩa kinh Lễ, ký thuật lời nói của đức Thánh về lễ nhạc một cách đầy đủ.

Comments