20 Thi Kinh - Xuân Thu

đăng 08:38 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

曰國風,曰雅頌;

號四詩,當諷詠。

詩既亡,春秋作;

寓褒貶,別善惡。

Viết quốc phong, viết nhã tụng;

Hiệu tứ thi, đương phúng vịnh.

Thi ký vong, Xuân Thu tác;

Ngụ bao biếm, biệt thiện ác.

  1. Rằng: Quốc Phong, Rằng: Nhã, Tụng 
  2. Gọi là bốn thể thơ, nên ngâm đọc. 
  3. Kinh thi đã bỏ bớt rồi trước tác Xuân Thu, 
  4. Ngụ ý khen chê, phân biệt thiện và ác 

Quốc phong, Tiểu nhã, Đại nhã, Tụng gọi là bốn thể thơ trong Kinh Thi nên ngâm nga, đọc trầm bổng. Lược bớt và sang định Kinh thi xong rồi, Đức Khổng làm ra kinh Xuân Thu, ngụ ý khen chê, phân biệt điều lành việc dữ.

Comments