21 Tam Truyện

đăng 08:40 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

三傳者,有公羊;

有左氏,有穀梁。

經既明,方讀子;

撮其要,記其事。

Tam Truyện giả, hữu Công Dương,

Hữu Tả Thị, hữu Cốc Lương.

Kinh ký minh, phương độc tử;

Toát kì yếu, kí kì sự.

  1. Ba truyện: có Công Dương, 
  2. Có Tả Thị, có Cốc Lương. 
  3. Kinh đã rõ rồi nên đọc sang Tử 
  4. Rút ra điều cốt yếu, nhớ kỹ những sự việc. 

Xuân Thu có ba truyện là truyện của Công Dương, truyện của Tả thị và truyện của Cốc Lương. Kinh và truyện đã rõ, mới đọc qua Tử. Nên rút lấy chỗ cốt yếu, ghi nhớ các sự việc.

Comments