12 Cao tằng tổ phụ

đăng 08:04 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

高曾祖,父而身;

身而子,子而孫。

自子孫,至元曾;

乃九族,人之倫。

Cao tằng tổ, phụ nhi thân,

Thân nhi tử, tử nhi tôn, 

Tự tử tôn, chí nguyên tằng;

Nãi cửu tộc, nhân chi luân.

  1. Ông Sơ, Cố, Nội, Cha tới mình 
  2. Mình tối con, con tới cháu 
  3. Từ con, cháu đến chắt, chít 
  4. Là chín dòng tộc lập nên thứ bậc của người ta 

Ông sơ, ông cố, ông nội, cha đến mình, mình đến con, con đến cháo, từ con, cháu đến chắt, chít tức là dòng dõi chín đời trong họ gọi là cửu tộc tạo nên thứ bậc của người ta.

Comments