34 Tích Trọng Ni sư Hạng Thác

đăng 21:32 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

昔仲尼,師項橐;

古聖賢,尚勤學。

趙中令,讀魯論;

彼既仕,學且勤。

Tích Trọng Ni, sư Hạng Thác;

Cổ thánh hiền, thượng cần học.

Triệu Trung Lệnh, độc Lỗ Luận;

Bỉ ký sĩ, học thả cần.

  1. Xưa Trong Ni, học thầy Hạng Thác 
  2. Thánh hiền ngày xưa còn chăm học. 
  3. Triệu Trung Lệnh đọc sách Lỗ Luận 
  4. Đã làm quan hãy còn năng học. 

Thuở xưa, đức Trọng Ni theo học thầy Hạng Thác, ngài là đấng thánh hiền đời xưa mà còn siêng học. Quan Trung Lịnh họ Triệu đọc sách Lỗ Luận, ông ấy đã làm quan mà còn siêng học.

Comments