23 Tự Hy Nông chí Hoàng Đế

đăng 20:46 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

自羲農,至黃帝;

號三皇,居上世。

唐有虞,號二帝;

相揖遜,稱盛世。

Tự Hy Nông, chí Hoàng Đế;

Hiệu Tam Hoàng, cư thượng thế.

Đường Hữu Ngu, hiệu nhị đế;

Tương ấp tốn, xưng thịnh thế.

  1. Từ Hy, Nông đến Hoàng Đế 
  2. Gọi là Tam Hoàng, ở thời thượng cổ 
  3. Đường, Hữu Ngu gọi là Nhị đế. 
  4. Nhượng ngôi cho nhau, xưng là thời thịnh vượng. 

Từ vua Phục Hy, Thần Nông đến Hoàng Đế gọi là Tam Hoàng ở đời thượng cổ. Đào Đường, Hữu Ngưu gọi là Nhị Đế vái nhường ngôi cho nhau, xưng là đời thịnh trị.

Comments