24 Hạ Thương Chu

đăng 20:50 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 03:16 21 thg 8, 2015 ]

1

2

3

4

5

6

7

8

夏有禹,商有湯;

周文武,稱三王。

夏傳子,家天下;

四百載,遷夏社。

湯伐夏,國號商;

六百載,至紂亡。

周武王,始誅紂;

八百載,最長久。

Hạ Hữu Vũ, Thương hữu Thang,

Chu Văn Vũ, xưng tam vương.

Hạ truyền tử, gia thiên hạ;

Tứ bách tải, thiên hạ xã.

Thang phạt Hạ, quốc hiệu Thương;

Lục bách tái, chí Trụ vong.

Chu Vũ Vương, thủy tru Trụ;

Bát bách tái, tối trường cửu.

  1. Nhà Hạ có Vũ, nhà Thương có Thang 
  2. Văn – Vũ nhà Chu, xưng là tam vương. 
  3. Nhà Hạ truyền ngôi cho con, xem thiên hạ là nhà 
  4. Trải qua bốn trăm năm nắm thiên hạ và xã tắc. 
  5. Thang đánh dẹp Hạ mới đặt quốc hiệu là Thương 
  6. Trải qua sáu trăm năm, trới Trụ thì hết. 
  7. Chu Vũ Vương mới giết Trụ 
  8. Trải qua tám trăm năm là triều đại lâu dài nhất. 

Vua Vũ nhà Hạ, vua Thang nhà Thương, vua Văn và vua Võ nhà Chu, xưng là Tam Vương. Nhà Hạ truyền cho con, lấy thiên hạ làm nhà, sau bốn trăm năm, nền xã hội nhà Hạ mới dời đổi.
Vua Thang đánh dẹp nhà Hạ đặt hiệu nước là Thương, nhà Thương cai trị sáu trăm năm, đến vua Trụ thì dứt. Vua Võ Vương nhà Chu mới kể tội và giết vua Trụ, lập ra nhà Chu trị vì tám trăm năm là triều đại lâu dài nhất.

Comments