25 Xuân Thu - Chiến Quốc

đăng 20:52 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

周轍東,王綱墜;

逞干戈,尚游說。

始春秋,終戰國;

五霸強,七雄出。

Chu triệt đông, vương cương trụy;

Sính can qua, thượng du thuyết.

Thủy Xuân Thu, chung Chiến Quốc;

Ngũ Bá cường, Thất Hùng xuất.

  1. Nhà Chu chuyển qua Đông, kỹ cương nhà vua suy đỗ 
  2. Chiến tranh nổ ra, du thuyết được chuộng 
  3. Trước Xuân Thu, sau Chiến Quốc 
  4. Năm nước cường thịnh xưng bá, bảy nước hùng mạnh xuất hiện. 

Vết xe nhà Chu lần qua phía Đông bắt đầu thời Đông Chu, nghiệp vương trở nên bệ rạc. Giặc giả bắt đầy nổi dậy, thuật du thuyết được các vua chư hầu ưa chuộng. Bắt đầu là thời Xuân thu có năm nước cường thịnh gọi là Ngũ Bá, sau tới thời Chiến Quốc xuất hiện bảy nước hùng mạnh gọi là Thất Hùng.

Comments