29 Tùy - Đường

đăng 21:07 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

1

2

3

4

5

迨至隋,一土宇;

不再傳,失統緒。

唐高祖,起義師;

除隋亂,創國基。

二十傳,三百載;

Đãi chí Tùy, nhất thổ vũ;

Bất tái truyền, thất thống tự.

Đường Cao Tổ, khởi nghĩa sư;

Trừ Tùy loạn, sáng quốc cơ.

Nhị thập truyền, tam bách tải;

  1. Kịp đến nhà Tùy cõi đất thâu về một mối 
  2. Chưa truyền nguôi thì đã mất giềng mối. 
  3. Đường Cao Tổ đứng lên khởi nghĩa 
  4. Trừ loạn nhà Nhà, sáng lập cơ nghiệp đất nước. 
  5. Truyền hai mươi đời trải qua ba trăm năm 

Kịp tới nhà Tùy, Văn Đế gồm một cõi đất nhưng truyền chẳng được hai đời thì mất giềng mối.Vua Cao tổ nhà Đường khởi quân nghĩa, trừ loạn nhà Tùy dựng nền nước. Truyền hai mươi đời, cai trị ba trăm năm

Comments