31 Tống - Nguyên

đăng 21:11 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 03:15 21 thg 8, 2015 ]

1

2

3

4

5

6

炎宋興,受周禪;

十八傳,南北混。

遼與金,皆稱帝;

元滅金,絕宋世。

蒞中國,蒹戎狄;

十年,國祚廢。

Viêm Tống hưng, thụ Chu thiện;

Thập bát truyền, nam bắc hỗn.

Liêu dữ Kim, giai xưng đế;

Nguyên diệt Kim, tuyệt Tống thế.

Lị Trung Quốc, kiêm nhung địch;

Cửu thập niên, quốc tộ phế.

  1. Viêm Tống khởi lên, nhà Chu chịu nhường ngôi 
  2. Truyền mười tám đời, Nam Bắc hỗn loạn 
  3. Liêu và Kim đều xưng đế 
  4. Nhà Nguyên diệt nhà Kim, dứt nhà Tống. 
  5. Trị Trung Quốc gồm cả giặc Nhung 
  6. Chín mươi năm ngôi nước bị bỏ. 

Nhà Viêm Tống khởi lên, nhà Châu chịu trao ngôi, truyền mười tám đời, phía Nam và phía Bắc chung lộn. Nước Liêu và nước Kim đều xưng đế. Nhà Nguyên diệt nước Kim, dứt đời nhà Tống. Nhà Nguyên trị nước Trung Quốc gồm cả các nước rợ ngoài, được chín chục năm, ngôi nước bị bỏ.

Comments