04 Tọa triều vấn đạo

đăng 03:18 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 15:43 9 thg 7, 2013 ]

1

2

3

4

5

坐朝問道垂拱平章

愛育黎首臣伏戎羌

遐邇壹體率賓歸王

鳴鳳在樹白駒食場

化被草木賴及萬方

Tọa triều vấn đạo, thùy củng bình chương

Ái dục lê thủ, thần phục Nhung Khương

Hà nhĩ nhất thể, suất tân quy vương

Minh phượng tại thụ, bạch câu thực trường

Hóa bị thảo mộc, lại cập vạn phương

  1. Ngồi ở trong triều bàn hỏi về đạo, lời lẽ của bề trên, sự cung kính của kẻ dưới đều công chính, rõ ràng. 
  2. Yêu quý dân chúng, nuôi dưỡng tướng lĩnh; Tộc người Nhung Khương sẽ xưng thần. 
  3. Xa gần qui về một mối, toàn tâm nguyện khuất phục nhà vua. 
  4. Chim phượng hoàng kêu trên cây; con ngựa nhỏ màu trắng ăn cỏ trên cánh đồng lớn. 
  5. Sự cảm hóa bao trùm lên cả cỏ cây, mang ân huệ đến khắp nơi.

Comments