13 Phủ la tương tướng

đăng 04:12 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:32 13 thg 7, 2013 ]

1

2

3

4

府羅將相路俠槐卿

戶封八縣家給千兵

高冠陪輦驅轂振纓

世祿侈富車駕肥輕

Phủ la tương tướng, lộ hiệp hòe khanh.

Hộ phong bát huyện, gia cấp thiên binh.

Cao quan bồi liễn, khu cốc chấn anh.

Thế lộc xỉ phú, xa giá phì khinh.

  1. Trong dinh thự đông đảo tướng lĩnh; Phía ngoài đường có nhiều người nghĩa hiệp, quan chức, khách khanh. 
  2. Mỗi hộ quan được phong tám huyện, mỗi nhà nuôi đủ một ngàn binh. 
  3. Đội mũ cao, đi bằng xe có người phụ tá, có người ruổi ngựa, có người đẩy xe, dừng xe, có người nắm dây dàm. 
  4. Bổng lộc to lớn, dồi dào. Xe cộ có loại lớn rộng, có loại tầm thường.

Comments