15 Tấn Sở canh bá

đăng 04:18 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:36 13 thg 7, 2013 ]

1

2

3

4

5

晉楚更霸趙魏困橫

假途滅虢踐土會盟

何遵約法韓弊煩刑

起翦頗牧用軍最精

宣威沙漠馳譽丹青

Tấn Sở canh bá, Triệu Ngụy khốn hoành

Giả đồ diệt Quắc, tiễn thổ hội minh

Hà Tuân ước pháp, Hàn tệ phiền hình

Khởi Tiễn Pha Mục, dụng quân tối tinh

Tuyên uy sa mạc, trì dự đan thanh

  1. Tấn, Sở thay nhau xưng bá; Triệu, Ngụy bị vây khốn bởi thuyết Liên Hoành 
  2. Mượn đường diệt nước Quắc; giẫm đạp lên nhau để dành đất, phân chia cương vực rồi gặp nhau cùng thề. 
  3. Tiêu Hà dựa theo chế định lập ra pháp luật; Hàn Phi sầu lo về hình pháp mà mình đặt ra. 
  4. Bạch Khởi, Vương Tiễn, Liêm Pha, Lý Mục là những người giỏi quân đội nhất. 
  5. Oai quyền truyền rộng khắp nơi, đến tận miền sa mạc, tiếng tăm vang khắp thiên hạ; công trạng được lưu trong sử sách.

Comments