09 Lạc thù quý tiện

đăng 04:00 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:24 13 thg 7, 2013 ]

1

2

3

4

5

樂殊貴賤禮別尊卑

上龢下睦夫唱婦隨

外受傅訓入奉母儀

諸姑伯叔猶子比兒

孔懷兄弟同氣連枝

Lạc thù quý tiện, lễ biệt tôn ti.

Thượng hòa hạ mục, phu xướng phụ tùy.

Ngoại thụ phó huấn, nhập phụng mẫu nghi.

Chư cô bá thúc, do tử bỉ nhi.

Khổng hoài huynh đệ, đồng khí liên chi.

  1. Vui thú có phân biệt sang hèn; lễ tiết phân chia địa vị cao thấp. 
  2. Kẻ trên người dưới ứng xử thuận hòa; Chồng đốc suất, vợ thuận theo. 
  3. Ở bên ngoài thì tiếp thu lời thầy; về nhà tuân lời mẹ. 
  4. Biết đối đãi với chú bác cô dì; coi cháu như con đẻ. 
  5. Anh em nhớ thương, giúp đỡ lẫn nhau, vì cùng chung huyết thống, như cây liền cành.

Comments