10 Giao hữu đầu phận

đăng 04:02 8 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:25 13 thg 7, 2013 ]

1

2

3

4

5

6

交友投分切磨箴規

仁慈隱惻造佽弗離

節義廉退顛沛匪虧

性靜情逸心動神疲

守真誌滿逐物意移

堅持雅操好爵自縻

Giao hữu đầu phận, thiết ma châm quy.

Nhân từ ẩn trắc, tạo thứ phất ly.

Tiết nghĩa liêm thối, điên phái phỉ khuy.

Tính tĩnh tình dật, tâm động thần bì.

Thủ chân chí mãn, trục vật ý di.

Kiên trì nhã thao, hảo tước tự mi.

  1. Kết bạn phải hợp nhau, thân phận tương đồng; cùng mài mò học tập, khuyên răn nhau. 
  2. Yêu người và có lòng thương xót; xây dựng và giúp đỡ nhau không nên chia cách. 
  3. Tiết, nghĩa, liêm, thói là bốn phẩm đức; lúc hoạn nạn, khốn khó không được phụ lòng. 
  4. Tính cách bình tĩnh, thanh thản thì tình cảm sâu kín. Tư tưởng, lòng dạ bị động thì tinh thần mệt mỏi. 
  5. Giữ gìn sự chân thật thì cái chí sẽ được mãn nguyện; theo đuổi vật chất thì cái ý sẽ dễ thay đổi. 
  6. Cố giữ vững phẩm hạnh cao thượng, chức tước tốt đẹp sẽ tự tìm đến.

Comments