Dịch Chú: Lỗ Bình Sơn
Thơ song thất: Lý Văn Phức
Tranh: Trần Thiếu Mai 陳少梅

24 GƯƠNG HIẾU

NHÂN VẬT

Hiếu Cảm Động Thiên

Hí Thải Ngu Thân

Lộc Nhũ Phụng Thân

Phụ Mễ Dưỡng Thân

Niết Chỉ Tâm Thống

Đan Y Thuận Mẫu

Thập Tang Cung Mẫu

Thân Thường Thang Dược

Văn Lôi Khấp Mộ

Mại Thân Táng Phụ

Hành Dong Cung Mẫu

Phiến Chẩm Ôn Khâm

Dũng Tuyền Dược Lí

Khắc Mộc Sự Thân

Hoài Quất Di Thân

Khốc Trúc Sinh Duẩn

Nhũ Cô Bất Đãi

Tứ Văn Bão Huyết

Ngọa Băng Cầu Lí

Vi Mẫu Mai Nhân

Ách Hổ Cứu Phụ

Khí Quan Tầm Mẫu

Địch Thân Nịch Khí

Thường Phẩn Ưu Tâm

孝感動天

戲彩娛親

鹿乳奉親

負米養親

齧指心痛

單衣順母

拾桑供母

親嘗湯藥

聞雷泣墓

賣身葬父

行傭供母

扇枕溫衾

涌泉躍鯉

刻木事親

懷橘遺親

哭竹生筍

乳姑不怠

恣蚊飽血

臥冰求鯉

為母埋兒

搤虎救父

棄官尋母

滌親溺器

嘗糞憂心

Ngu Thuấn   

Lão Lai Tử   

Đàm Tử   

Trọng Do   

Tăng Sâm     

Mẫn Tổn   

Thái Thuận   

Hán Văn Đế   

Vương Bầu   

Đổng Vĩnh   

Giang Cách   

Hoàng Hương   

Khương Thi   

Đinh Lan   

Lục Tích   

Mạnh Tông   

Đường Phu Nhân   

Ngô Mãnh   

Vương Tường   

Quách Cự   

Dương Hương   

Chu Thọ Xương   

Hoàng Đình Kiên   

Dữu Kiềm Lâu   

虞舜

老萊子

郯子

仲由

曾參

閔損

蔡順

漢文帝

王裒

董永

江革

黃香

姜詩

丁蘭

陸績

孟宗

唐夫人

吳猛

王祥

郭巨

楊香

朱壽昌

黃庭堅

庾黔婁