Địch Thân Niệu Khí

đăng 01:15 12 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:10 26 thg 3, 2014 ]

滌親溺器

Địch Thân Niệu Khí

,山谷,

元祐中太史,

性至孝。身體貴顯,

奉母盡誠。每夕,

溺器,

未曾有一刻

不供人子之

有詩為頌,詩曰

    貴顯聞天下,

    平生事孝親;

    溺,

    焉用婢生嗔。

Tống Hoàng Đình Kiên, hào san cốc,

nguyên hữu trung vi thái sử,

tính chí hiếu. Thân thể quý hiển,

phụng mẫu tẫn thành.  

Mỗi tịch, thân tự vi tẩy địch nịch khí,

vị tằng hữu nhất khắc

bất cung nhân tử chi chức.

Hữu thi vi tụng, thi viết

            Quý hiển văn thiên hạ,

            Bình sanh sự hiếu thân;

            Bất từ thường địch nịch,

            Yên dụng tì sanh sân.



DỊCH XUÔI

Tự Mình Rửa Sạch Bô

    Hoàng Đình Kiên người đời Tống ở Hào Sơn Cốc, làm quan tới chức Thái Sử, thờ cha mẹ rất có hiếu. Bản thân ông là người giàu sang hiển đạt, thờ mẹ tận tâm và thành thực. 

    Mỗi đêm, ông tự mình săn sóc và đi rửa bô cho mẹ mà chưa từng có giây khắc nào mà không cung kính như chức phận của một đứa con.

    Có thơ ca tụng, thơ rằng:

        Sang giàu thiên hạ đều nghe tiếng,

        Thường ngày phụng dưỡng cha mẹ rất hiếu thảo.

        Chính tay lau rửa đồ dùng tiểu tiện của cha mẹ,

        Không bao giờ sai bảo người nhà làm.

DỊCH THƠ


Hoàng Đình Kiên

Triều Nguyên Hữu có thầy Tăng trực, 
Là họ Hoàng ngồi chức sử thần, 
Ơn vua đã nhẹ tấm thân, 
Phận con, vẫn giữ thờ thân như ngày. 

Đồ dơ bẩn tự tay lau chuốt,
Việc tầm thường chẳng chút đơn sai, 
Há rằng sai khiến không ai, 
Đem thân quan trọng thay người gia nô, 

Chức nhân tử phải cho cần khổ,
Có mẹ cha mới có thân ta, 
Cho hay đạo chẳng ở xa, 
Hay là hiếu tử mới ra trung thần 

Lý Văn Phức