Hoài Quất Di Thân

đăng 00:06 12 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 01:50 26 thg 3, 2014 ]

懷橘遺親

Hoài Quất Di Thân

後漢陸績,字公紀,

年六歲,至九江見袁術。

術出橘待之,績懷橘二枚。

及跪,拜辭墮地。術曰:

「陸郎作賓客而懷橘乎?」

績跪答曰:

「吾母性之所愛,

欲歸以遺母。」

術大奇之。

有詩為頌,詩曰

    孝悌皆天性,

    人間六歲兒;

    袖中懷橘實,

    遺母報深慈。

Hậu Hán Lục Tích, tự Công Kỉ,

niên lục tuế, chí cửu giang kiến Viên Thuật.

Thuật xuất quất đãi chi, Tích hoài quất nhị mai.

Cập quỵ, bái từ đọa địa. Thuật viết:

“Lục lang tác tân khách nhi hoài quất hồ?”  

Tích quỵ đáp viết:

“Ngô mẫu tính chi sở ái,

dục quy dĩ di mẫu.”

Thuật đại kì chi.

Hữu thi vi tụng, thi viết:

            Hiếu đễ giai thiên tính,

            Nhân gian lục tuế nhân;

            Tụ trung hoài quất thật,

            Di mẫu báo thâm từ.DỊCH XUÔI

Dấu Quýt Cho Mẹ

    Thời hậu Hán, Lục Tích tự là Công Kỉ lúc sáu tuổi đã có dịp theo cha đến tận Cửu Giang để viếng Viên Thuật. Thuật lấy quýt ra thết đãi mọi người, Tích bèn lấy dấu hai trái.

    Đến lúc quỳ gối lạy chào để từ giả ra về thì hai trái bất ngờ rơi xuống. Thuật nói: “Chàng Lục là khách quí sao lại dấu quýt?”

    Tích liền quỳ đáp: “bản tính mẹ tôi rất thích quýt, tôi định mang về biếu mẹ.” Thuật khen Tích là người hiếm có.

    Có thơ ca tụng, thơ rằng:

        Lòng hiếu để là tính do trời phú,

        Đứa trẻ lên sáu trên thế gian này,

        Giấu quít vào trong tay áo,

        Đem vè biếu mẹ cũng là điều lạ.

 

DỊCH THƠ

Lục Tích

Hán Lục Tích thuở còn sáu tuổi,
Quận Cửu Giang đến với họ Viên, 
Trẻ thơ, ai chẳng yêu khen, 
Quýt ngon đặt tiệc tiểu diên đãi cùng. 

Cất hai quả vào ngay trong áo, 
Tiệc tan xong, từ cáo lui chân, 
Trước thềm khúm núm gửi thân, 
Vô tình quả quýt nảy lăn ra ngoài. 

Viên trông thấy, cười cười hỏi hỏi, 
"Sao khách hiền mang thói trẻ thơ?" 
Thưa rằng: "Mẹ vốn tính ưa, 
"Vật ngon dành lại để dưa mẹ thì." 

Viên nghe nói, trọng vì không xiết, 
Bé con con mà biết hiếu thân, 
Cho hay phú giữ thiên chân 
Sinh ra, ai cũng sẵn phần thiện đoan. 


Lý Văn Phức