05 Sĩ

đăng 02:23 12 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 22:03 1 thg 12, 2013 ]

第五章

Đệ Ngũ Chương

資於事父以事母而愛同,

資於事父以事君而敬同。

故母取其愛,而君取其敬,

兼之者父也。

故以孝事君則忠,

以敬事長則順;

忠順不失,以事其上,

然后能保其祿位,

而守其祭祀,蓋士之孝也。

《詩》云:

  夙興夜寐,

  無忝爾所生。

Tư ư sự phụ dĩ sự mẫu nhi ái đồng,

tư ư sự phụ dĩ sự quân nhi kính đồng.

Cố mẫu thủ kì ái, nhi quân thủ kì kính,

kiêm chi giả phụ dã.

Cố dĩ hiếu sự quân tắc trung,

dĩ kính sự trưởng tắc thuận;

Trung thuận bất thất, dĩ sự kì thượng,

nhiên hậu năng bảo kì lộc vị,

nhi thủ kì tế tự, cái sĩ chi hiếu dã.

“Thi”  vân:

    Túc hưng dạ mị, 

    vô thiểm nhĩ sở sinh.




Comments