07 Tam Tài

đăng 02:32 12 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 19:01 12 thg 6, 2013 ]

第七章

Đệ Thất Chương

三才

Tam Tài

曾子曰:甚哉,孝之大也

子曰:夫孝,

天之經也,

地之義也,

民之行也。

天地之經而民是則之,

則天之明,因地之利,

以順天下,

是以其教不肅而成,

其政不嚴而治。

先王見教之,可以化民也。

是故先之以博愛,

而民莫遺其親;

陳之以德義而民興行;

先之以敬讓而民不爭;

導之以禮樂而民和睦;

示之以好惡而民知禁。

《詩》云:

            赫赫師尹,

            民具爾瞻。

Tăng tử viết: Thậm tai, hiếu chi đại dã!

Tử viết: Phu hiếu,

thiên chi kinh dã,

địa chi nghĩa dã,

dân chi hành dã.

Thiên địa chi kinh nhi dân thị tắc chi,

tắc thiên chi minh, nhân địa chi lợi,

dĩ thuận thiên hạ,

thị dĩ kì giáo bất túc nhi thành,

kì chánh bất nghiêm nhi trì.

Tiên vương kiến giáo chi, khả dĩ hóa dân dã.

Thị cố tiên chi dĩ bác ái,

nhi dân mạc di kì thân;

Trần chi dĩ đức nghĩa nhi dân hưng hành;

tiên chi dĩ kính nhượng nhi dân bất tranh;

đạo chi dĩ lễ nhạc nhi dân hòa mục;

Thị chi dĩ hảo ác nhi dân tri cấm.

“Thi”  vân:

            Hách hách sư duẫn,

            dân cụ nhĩ chiêm.Comments