08 Hiếu Trị

đăng 02:36 12 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:54 12 thg 6, 2013 ]

第八章

Đệ Bát Chương

孝治

Hiếu Trị

子曰:昔者明王

之以孝治天下也,

不敢遺小國之臣,

而況於

,,,,男乎?

故得萬國之讙心,

以事其先王。

治國者不敢侮於鰥寡,

而況於士民乎?

故得百姓之讙心,

以事其先君。

治家者不敢失於臣妾,

而況於妻子乎?

故得人之讙心,以事其親。

夫然,故生則親安之,

祭則鬼享之,

是以天下和平,

災害不生,禍亂不作。

故明王之以孝

治天下也如此。

《詩》云:

        有覺德行,

        四國順之。

Tử viết: Tích giả minh vương

chi dĩ hiếu trị thiên hạ dã,

bất cảm di tiểu quốc chi thần,

nhi huống ư

công, hầu, bá, tử, nam hồ?

Cố đắc vạn quốc chi hoan tâm,

dĩ sự kì tiên vương.

Trị quốc giả bất cảm vũ ư quan quả,

nhi huống ư sĩ dân hồ?

Cố đắc bách tính chi hoan tâm,

dĩ sự kì tiên quân.

Trị gia giả bất cảm thất ư thần thiếp,

nhi huống ư thê tử hồ?

Cố đắc nhân chi hoan tâm, dĩ sự kì thân.

Phu nhiên, cố sinh tắc thân an chi,

tế tắc quỷ hưởng chi,

thị dĩ thiên hạ hòa bình,

tai hại bất sinh, họa loạn bất tác.

Cố minh vương chi dĩ hiếu

trị thiên hạ dã như thử.

“Thi” vân:

            Hữu giác đức hành,

            Tứ quốc thuận chi.Comments