12 Quảng Yếu Đạo

đăng 02:22 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:23 13 thg 6, 2013 ]

第十二章

Đệ Thập Nhị Chương

廣要道

Quảng Yếu Đạo

子曰:

教民親愛,莫善於孝;

教民禮順,莫善於悌;

移風易俗,莫善於樂;

安上治民,莫善於禮。

禮者,敬而已矣。

故敬其父則子悅,

敬其兄則弟悅,

敬其君則臣悅,

敬一人而千萬人悅。

所敬者寡,而悅者眾,

此之謂要道也。

Tử viết:

Giáo dân thân ái, mạc thiện ư hiếu;

giáo dân lễ thuận, mạc thiện ư đễ;

di phong dịch tục, mạc thiện ư nhạc;

an thượng trì dân, mạc thiện ư lễ.

Lễ giả, kính nhi dĩ hĩ.

Cố kính kì phụ tắc tử duyệt,

kính kì huynh tắc đệ duyệt,

kính kì quân tắc thần duyệt,

kính nhất nhân nhi thiên vạn nhân duyệt.

Sở kính giả quả, nhi duyệt giả chúng,

thử chi vị yếu đạo dã.Comments