13 Quảng Chí Đức

đăng 02:32 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:37 13 thg 6, 2013 ]

第十三章

Đệ Thập Tam Chương

廣至德

Quảng Chí Đức

子曰:

君子之教以孝也,

非家至而日見之也。

教以孝,所以敬天下

之為人父者也;

教以悌,所以敬天下

之為人兄者也;

教以臣,所以敬天下

之為人君者也。

《詩》云:

     愷悌君子,

     民之父母。

非至德,

其孰能順民如此,

其大者乎?

Tử viết:

Quân tử chi giáo dĩ hiếu dã,

phi gia chí nhi nhật kiến chi dã.

Giáo dĩ hiếu, sở dĩ kính thiên hạ

chi vi nhân phụ giả dã;

Giáo dĩ đễ, sở dĩ kính thiên hạ

chi vi nhân  huynh giả dã;

Giáo dĩ thần, sở dĩ kính thiên hạ

chi vi nhân quân giả dã.

“Thi” vân:

“Khải đễ quân tử,

dân chi phụ mẫu.”

Phi chí đức,

kì thục năng thuận dân như thử,

kì đại giả hồ ?Comments