14 Quảng Dương Danh

đăng 02:40 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

第十四章

Đệ Thập Tứ Chương

廣揚名

Quảng Dương Danh

子曰:

君子之事親孝,

故忠可移於君;

事兄悌,故順可移於長;

居家理,故治可移於官。

是以行成於內,

而名立於后世矣。

Tử viết:

Quân tử chi sự thân hiếu,

cố trung khả di ư quân;

Sự huynh đễ, cố thuận khả di ư trường;

Cư gia lí, cố trị khả di ư quan.

Thị dĩ hành thành ư nội,

nhi danh lập ư hậu thế hĩ.Comments