15 Gián Tránh

đăng 02:44 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 21:55 1 thg 12, 2013 ]

第十五章

Đệ Thập Ngũ Chương

諫諍

Gián Tránh

曾子曰:

若夫慈愛、

恭敬、安親、揚名,

則聞命矣!敢問:

子從父之令,

可謂孝乎?


子曰:

是何言與!是何言與!

昔者天子有爭臣七人,

雖無道,不失天下;

諸侯有爭臣五人,

雖無道,不失其國;

大夫有爭臣三人,

雖無道,不失其家;

士有爭友,

則身不離於令名;

父有爭子,

則身不陷於不義。

故當不義,

則子不可以不爭

於父,

臣不可以不爭於君。

故當不義則爭之,

從父之令,

又焉得為孝乎?

Tăng tử viết:

Nhược phu từ ái,

cung kính, an thân, dương danh,

tắc văn mệnh hĩ! Cảm vấn:

Tử tòng phụ chi lệnh,

khả vị hiếu hồ?


Tử viết:

Thị hà ngôn dữ! Thị hà ngôn dữ!

Tích giả thiên tử hữu tranh thần thất nhân,

tuy vô đạo, bất thất thiên hạ;

Chư hầu hữu tranh thần ngũ nhân,

tuy vô đạo, bất thất kì quốc;

đại phu hữu tranh thần tam nhân,

tuy vô đạo, bất thất kì gia;

Sĩ hữu tranh hữu,

tắc thân bất li ư lệnh danh;

Phụ hữu tranh tử,

tắc thân bất hãm ư bất nghĩa.

Cố đương bất nghĩa,

tắc tử bất khả dĩ bất tranh

ư phụ,

thần bất khả dĩ bất tranh ư quân.

Cố đương bất nghĩa tắc tranh chi,

tòng phụ chi lệnh,

hựu yên đắc vi hiếu hồ?
Comments