16 Cảm Ứng

đăng 02:46 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:47 13 thg 6, 2013 ]

第十六章

Đệ Thập Lục Chương

感應

Cảm Ứng

子曰:

昔者明王事父孝,

故事天明;

事母孝,故事地察;

長幼順,故上下治;

天地明察,神明彰矣!

故雖天子,必有尊也,

言有父也;必有先也,

言有兄也。

宗廟致敬,不忘親也;

修身慎行,恐辱先也;

宗廟致敬,鬼神著矣。

孝悌之至,通於神明,

光于四海,無所不通。

《詩》云:

            自西自東,

            自南自北,

            無思不服。

Tử viết:

Tích giả minh vương sự phụ hiếu,

cố sự thiên minh;

sự mẫu hiếu, cố sự địa sát;

trưởng ấu thuận, cố thượng hạ trị;

thiên địa minh sát, thần minh chương hĩ!

Cố tuy thiên tử, tất hữu tôn dã,

ngôn hữu phụ dã; Tất hữu tiên dã,

ngôn hữu huynh dã.

Tông miếu trí kính, bất vong thân dã;

tu thân thận hành, khủng nhục tiên dã;

tông miếu trí kính, quỷ thần trứ hĩ.

Hiếu đễ chi chí, thông ư thần minh,

quang vu tứ hải, vô sở bất thông.  

“Thi” vân:

            Tự tây tự đông,

            tự nam tự bắc,

            vô tư bất phục.Comments