17 Sự Quân

đăng 03:03 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

第十七章

Đệ Thập Thất Chương

事君

Sự Quân

子曰:

君子之事上也,

進思盡忠,退思補過,

將順其美,匡救其惡,

故上下能相親也。

《詩》云:

            心乎愛矣!

            遐不謂矣!

            中心藏之,

            何日忘之。

Tử viết:

Quân tử chi sự thượng dã,

tiến tư tận trung, thối tư bổ quá,

tương thuận kì mĩ, khuông cứu kì ác,

cố thượng hạ năng tương thân dã.

“Thi” vân:

            Tâm hồ ái hĩ!

            hà bất vị hĩ!

            trung tâm tàng chi,

            hà nhật vong chi.Comments