18 Tang Thân

đăng 03:06 13 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn

第十八章

Đệ Thập Bát Chương

喪親

Tang Thân

子曰:

孝子之喪親也,

哭不偯、禮無容、

言不文,服美不安、

聞樂不樂、食旨不甘,

此哀戚之情也。

三日而食,

教民無以死傷生,

毀不滅性,

此聖人之政也;

喪不過三年,

示民有終也。

為之棺槨、

衣衾而舉之;

陳其簠簋而哀戚之;

擗踴哭泣,哀以送之;

卜其宅兆而安措之;

為之宗廟,以鬼享之;

春秋祭祀,以時思之。

生事愛敬,死事哀戚,

生民之本盡矣!

死生之義備矣!

孝子之事親終矣!

Tử viết:

Hiếu tử chi tang thân dã,

khốc bất ? , lễ vô dung,

ngôn bất văn, phục mĩ bất an,

văn nhạc bất lạc, thực chỉ bất cam,

thử ai thích chi tình dã.

Tam nhật nhi thực,

giáo dân vô dĩ tử thương sinh,

hủy bất diệt tính,

thử thánh nhân chi chánh dã;

tang bất quá tam niên,

thị dân hữu chung dã.

Vi chi quan quách,

y khâm nhi cử chi;

Trần kì phủ quỹ nhi ai thích chi;

Bịch dũng khốc khấp, ai dĩ tống chi;

Bặc kì trạch triệu nhi an thố chi;

Vi chi tông miếu, dĩ quỷ hưởng chi;

Xuân thu tế tự, dĩ thì tư chi.

Sinh sự ái kính, tử sự ai thích,

sinh dân chi bổn tận hĩ!

tử sinh chi nghĩa bị hĩ!

hiếu tử chi sự thân chung hĩ!Comments