03 Chư Hầu

đăng 02:09 12 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 21:59 1 thg 12, 2013 ]


第三章

Đệ Tam Chương

諸侯

Chư Hầu

在上不驕,高而不危,

制節謹度,滿而不溢。

高而不危,所以長守貴也

滿而不溢,所以長守富也

富貴不離其身,

然后能保其社稷,

而和其民人,

蓋諸侯之孝也。

《詩》云:

    戰戰兢兢,

    如臨深淵,

    如履薄冰。

Tại thượng bất kiêu, cao nhi bất nguy,

chế tiết cẩn độ, mãn nhi bất dật.

Cao nhi bất nguy, sở dĩ trường thủ quý dã;

Mãn nhi bất dật, sở dĩ trường thủ phú dã.

Phú quý bất li kì thân,

nhiên hậu năng bảo kì xã tắc,

nhi hòa kì dân nhân,

cái chư hầu chi hiếu dã.

‘Thi’ vân:

    Chiến chiến căng căng,

    Như lâm thâm uyên,

    Như lí bạc băng.
Comments