04 Khanh Đại Phu

đăng 02:16 12 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:19 12 thg 6, 2013 ]

第四章

Đệ Tứ Chương

卿大夫

Khanh Đại Phu

非先王之法服不敢服,

非先王之法言不敢道,

非先王之德行不敢行。

是故

非法不言,非道不行。

口無擇言,身無擇行,

言滿天下無口過,

行滿天下無怨惡,

三者備矣,

然后能守其宗廟,

蓋卿,大夫之孝也。

《詩》云:

    夙夜匪懈,

    以事一人。

Phi tiên vương chi pháp phục bất cảm phục,

phi tiên vương chi pháp ngôn bất cảm đạo,

phi tiên vương chi đức hành bất cảm hành.

Thị cố

phi pháp bất ngôn, phi đạo bất hành.

Khẩu vô trạch ngôn, thân vô trạch hành,

ngôn mãn thiên hạ vô khẩu quá,

hành mãn thiên hạ vô oán ác,

tam giả bị hĩ,

nhiên hậu năng thủ kì tông miếu,

cái khanh, đại phu chi hiếu dã.

‘Thi’ vân:

     Túc dạ phỉ giải,

     dĩ sự nhất nhân.Comments