06 Thứ Nhân

đăng 02:26 12 thg 6, 2013 bởi Lỗ Bình Sơn   [ đã cập nhật 02:27 12 thg 6, 2013 ]

第六章

Đệ Lục Chương

庶人

Thứ Nhân

用天之道,分地之利,

謹身節用,以養父母,

此庶人之孝也。

故自天子至於庶人,

孝無終始而患不及者,

未之有也。

Dụng thiên chi đạo, phân địa chi lợi,

cẩn thân tiết dụng, dĩ dưỡng phụ mẫu,

thử thứ nhân chi hiếu dã.

Cố tự thiên tử chí ư thứ nhân,

hiếu vô chung thủy nhi hoạn bất cập giả,

vị chi hữu dã.Comments